زمانی: خصوصی‌سازی صلاحیت هدایتی را به دلیل ابهامات مالی رد کرد