معلمان و دانش آموزان آذربایجان غربی مزار شهدا را غبارروبی کردند