بانوان ایران از راهیابی به جمع چهار تیم برتر باز ماندند