معاون دانشگاه آزاد: دیوان حافظ آرمانشهر یک ایرانی مسلمان است