مهدی تاج: بهترین کار این است که لیگ فصل آینده برگزار نشود