فضای مناسبی برای احیای دریاچه ارومیه بوجود آمده است