دری نجف آبادی:سازمان ملل در مقابل جنایت های عربستان سعودی مسوول است