بازار مسکن ظرفیت افزایش قیمت را ندارد/ نرخ اجاره‌بها یک درصد هم افزایش نمی‌یابد