استقبال نمایندگان رسانه های جمعی و گروهی از تمرین تیم ملی والیبال