دولت به خداوند متعال و مردان غیرتمند سرزمین خودمان تکیه کند