۳۵۰۰پرونده تخلفات عرصه منابع طبیعی درمراجع قضایی لرستان وجود دارد