گامی در راستای تأمین لوازم التحریر مبتنی بر الگوهای ایرانی اسلامی