یک نفسه خواندن آیه الکرسی و نوشتن آن روی برنج هیچ مزیتی نیست