سریع ترین راه برای درمان دردهای فرهنگی از نگاه یک نویسنده مذهبی