معلمان در آماده کردن افراد برای مسئولیت های اجتماعی نقش موثر دارند