خلأ قانونی راه را برای قاچاقچیان جنگلی باز گذاشته است