عمده پروژه های در دست تکمیل دولت در فارس، زیربنایی است