150 دانشجو بن کارت گرفتند/ تراکنش ها از مرز 85 هزار گذشت/ نمایشگاه نیم ساعت تمدید شد