برای مقابله با مهاجرات روستائیان باید آنان را دلبسته روستا کرد