انگلیسی ها برای شرکت در انتخابات پارلمانی پای صندوق رای رفتند