نشست هزار نفری دانشجویان بسیجی خوزستان با عنوان لبیک یا خامنه‌ای برگزار شد