نخستین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان گرمی برگزار شد