صیانت از آرا وظیفه مجریان انتخابات است/اجرای قانون هدف دولت است