تغییر اکوسیستم شورابیل حیات آن را به مخاطره انداخته است