از «پیامبرِ بشاگرد تا رهنمودهای اخلاقی برای زن و شوهرهای جوان»