خیرین در حل مشکلات اجتماعی در چارچوب قانون نقش آفرینی می کنند