شورای تبلیغات اسلامی خراسان شمالی مردم را به تظاهرات دعوت کرد