اساتید دانشجویان را به توسعه و مشارکت فرهنگی تشویق کنند