هشدار دادن و آگاهي بخشي جز اركان مهم پيشگيري از وقوع جرم است