تشدید برخورد با نانوایی های متخلف در پارس آباد مغان