انگلیسی ها برای رای در انتخابات پارلمانی پای صندوق رای رفتند