بانوان زیر ٢٣ سال از صعود به جمع ٤ تیم برتر بازماندند