گرمی رقيب اصلی دبی در بين مناطق آزاد تجاری خواهد بود