احمد معتمدی به انفصال از خدمت و جریمه نقدی محکوم شد/ معتمدی: منتظر عواقب فعالیت هایم بودم