میرگلوبیات: توسعه استان مرکزی باید با عدالت انجام شود