هفت فرهنگی شهرستان دیر در جشنواره الگوی برتر تدریس مقام گرفتند