مسجد روستای سمنبان از توابع شهرستان سنقروکلیایی افتتاح شد