سبک زندگی غربی موجب بسیاری از مشکلات جوامع دینی است