دولت تمام تلاش خود را برای ایجاد رفاه و رفع نیازهای آموزش و پرورش به کار گرفته است