آل سعود با حمله به یمن اوج خیانت و حماقت خود را نشان داد