برخی از آیین نامه های ممیزی دانشگاه علمی کاربردی اجرا نشده است