مسوولان جرات کافی برای پیگیری حقوق مردم را داشته باشند