دغدغه ما رعایت خط قرمزهاست/ هم ما اعلام برائت کردیم هم شاعر کتاب