مسؤولان با صداقت با مردم سخن بگویند/ استقامت در برابر تهدیدهای دشمن نصرت الهی را درپی دارد