تندگویان، نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران: دیوان‌ عدالت اداری حکم به توقف تخریب ع