امام جمعه شیراز:دولت برای ساخت اماکن مذهبی اعتبار تخصیص دهد