معاون فرماندار قصرشیرین: ثبت وقایع حیاتی عامل شکوفایی و رشد جامعه است