توسعه «بیداری اسلامی» در منطقه و جهان، استکبار را نگران کرده است