چین و روسیه برای تقویت صلح جهانی دست در دست هم داده اند