هفتمین دفتر پیشخوان خدمات ثبت احوال در اردبیل راه‌اندازی شد